Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Działalności Leczniczej

Autorka: Adw. dr Edyta Wasilewska

Zakres Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ubezpieczenie pokrywa szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) wynika z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Popularnie nazywane „ubezpieczeniem OC,” ma za zadanie chronić (zarówno pacjenta, jak i medyka) przed ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z działalności leczniczej.

Ubezpieczenie obejmuje szkody:

  • zarówno majątkowe (odszkodowanie), jak i niemajątkowe (zadośćuczynienie),
  • wyrządzone przez Twój podmiot leczniczy lub Ciebie bezpośrednio,
  • będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w Twojej placówce lub bezpośrednio przez Ciebie,
  • powstałe w okresie ważności polisy OC.

Wyłączenia spod OC:

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

  • wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
  • polegających na zapłacie kar umownych,
  • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, tylko jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Minimalne Sumy Gwarancyjne

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:

– 100 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego (szpital),

– 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego (innego niż szpital),

– 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

– 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

– 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki wyko-nującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako in-dywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

– 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki wyko-nującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek,

– 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wy-konującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wy-łącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w za-kładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-kład;

30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wy-konującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki part-nerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna,

– 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC diagnosty labora-toryjnego wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności go-spodarczej jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego, indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

– 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC diagnosty labora-toryjnego wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej al-bo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka diagnostów laboratoryjnych,

Ważne

Pamiętaj, że każda wypłata zmniejsza sumę gwarancyjną, dlatego rozważ rozszerzenie sumy gwarancyjnej (tzw. dobrowolne ubezpieczenie OC). Dobrowolnym ubezpieczeniem OC lekarza/lekarki można także rozszerzyć zakres ochrony o szkody, które nie są objęte obowiązkowym OC, w tym np. następstwa udarów mózgu i zawałów serca medyka czy niezdolność do pracy medyka związana z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem.

Jeżeli wykonujesz zawód lekarza/lekarki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (ale nie w ramach IPL, a najczęściej jest to umowa zlecenie) podlegasz, co do zasady, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Jeśli chodzi o umowę o pracę, odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w strukturach pracodawcy ograniczona jest na podstawie art. 120 Kodeksu pracy, w myśl którego za szkody wyrządzone przez pracownika odpowiada pracodawca (pracodawcy przysługuje względem pracownika roszczenie zwrotne, jednak ograniczone do wysokości 3 pensji). Ograniczenie to nie dotyczy przypadków, gdy szkoda wyrządzona została umyślnie. Jeśli zaś chodzi o umowę cywilnoprawną, w umowie tej zleceniodawca może wprost nałożyć na zleceniobiorcę obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

Wykonywanie więcej niż jednej działalności leczniczej a OC

W przypadku podmiotów wykonujących więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej lub działających w więcej niż jednej formie, wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC jest równowartością najwyższej minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej lub formy wykonywanej działalności leczniczej.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top